Registrer oppmøte

 

Registrering av tilskuere på kamper og ev. trening

For å kunne spore eventuell smitte av Covid-19 må ALLE registrere oppmøte på trening eller kamp.


Hvor må jeg registrere meg?

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede for å sikre en rask smitteoppsporing. Dette gjelder alle som ikke er registrert som en del av arrangementet. Publikum, de som kjører og følger barn til aktivitet må registrere seg ved hjelp av skjemaet. Hvis du er registret på annen måte, trenger du ikke å benytte dette skjemaet. 

Informasjonen vi samler inn vil KUN bli brukt ved eventuell smittesporing hvis det skulle oppstå smitte ved våre arrangementer.

Du må registrere deg hvis du er til stede ved følgende aktivitet;

 • fotball
 • friidrett
 • ski
 • svømming
 • kajakk
 • styrkeløft
 • lekgruppa
 • idrettsskolen
 • skøyter
 • helsesport

Arrangementer, treningsarealer og garderober

Informasjon fra Helsedirektoratet om arrangementer og samling i grupper

Det kan gjennomføres arrangementer på offentlig sted med inntil 200 personer på visse vilkår, se Covid-19-forskriften § 13 (1).

 • Personer som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand. Arrangementer kan likevel gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for følgende grupper:*
  • toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement
  • spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller
  • personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud i regi av idretten, samt de som står for arrangementet.
  • Fra 1. august gjelder dette også utøvere under 20 år som deltar i idrettsarrangement innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region.
 • Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner og liknende, men ikke ordinær trening.
 • Med inntil 200 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er til stede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.
 • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør. Arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede for å sikre en rask smitteoppsporing. 
 • Felles for unntakene er at de gjelder for utøvere og deltakere, men ikke for publikum.

///Med krets menes de geografiske grensene til den enkelte idrettskrets. De særidretter som er inndelt i flere regioner/kretser enn de 11 idrettskretsene, kan benytte egne regioner/kretser som geografisk avgrensing.///   

For andre samlinger i grupper, for eksempel ordinære treninger, anbefales som hovedregel gruppestørrelse på inntil 20 personer og avstand på minst 1 meter.

Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand gjelder for utøvere under 20 år som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller samme region. 

Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand gjelder også for aktiviteter innenfor toppidrett, inkludert toppfotball, der dette er nødvendig for normal utøvelse av idrettsaktiviteten. For å redusere den overordnede smitterisikoen når det åpnes for tettere kontakt anbefales forsterkede smittereduserende tiltak for disse utøverne. Unntaket fra avstandsanbefalingen ved trening og avstandskravet ved arrangement fordrer at toppidrettsutøverne følger de anbefalte forsterkede smittereduserende tiltakene. Se «Forsterkede smittereduserende tiltak for toppidrettsutøvere med nærkontakt» i kapittelet om Generelle smitteverntiltak og egen veiledning fra NIF og eventuelle særforbund.

Bruk av treningsareal (haller, baner, saler)

Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig. Det er da en forutsetning at treningsarealet er av en slik art at gruppene kan holdes adskilt under hele økten og de både enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Dette innebærer også at aktiviteten bør organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel.

Idrettslag/-foreninger bør der det er mulig inndele deltakerne i faste grupper og fortrinnsvis samle deltakere som omgås i andre sammenhenger, for eksempel ved å sette sammen grupper fra samme lokalmiljø, skolekrets eller lignende.

Garderober og treningsrom

Garderobene i idrettshaller og idrettslag er åpne. For at avstandskravet skal kunne overholdes, bør det tilrettelegges for minimum 1 meters avstand mellom personer i dusjanlegg og i garderober, for eksempel ved at annethvert skap og annenhver dusj er avlåst dersom avstanden mellom dem er under 1 meter.

For ytterligere beskrivelse av smitteverntiltak i garderober og treningsrom, se Idrett, trening og svømming på Folkehelseinstituttets nettsider.